Regulamin spółki OZEANEUM Stralsund GmbH

1. Cel regulaminu 

Niniejszy regulamin służy temu, aby wizyta w muzeum przebiegała w miłej atmosferze. Dlatego też przestrzeganie zasad regulaminu leży w Państwa interesie.

2. Prawo gospodarza

Zarząd, reprezentowany przez współpracowników spółki OZEANEUM Stralsund GmbH, działa wg przyjętego prawa gospodarza. Dlatego też należy stosować się do zaleceń. Zalecenia służą utrzymaniu bezpieczeństwa i ochronie odwiedzających muzeum i eksponatów.

3. Bilety wstępu

Obiekty spółki OZEANEUM Stralsund GmbH mogą być odwiedzane wyłącznie przez posiadaczy ważnych biletów wstępu. Bilety wstępu upoważniają do wstępu i pobytu w udostępnionych obiektach podczas podanych godzin otwarcia.

Bilety wstępu należy okazać przy wejściu do obiektów celem skasowania oraz zachować je podczas zwiedzania. Skasowane bilety tracą ważność w momencie opuszczenia obiektów. Dalsza sprzedaż biletów lub inne komercyjne wykorzystanie ich są zabronione.

Bilety wstępu nabyte w sposób nieuprawniony oraz wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem tracą ważność i należy je przekazać bezzwrotnie spółce OZEANEUM Stralsund GmbH. Osoby, których powyższe dotyczy mogą zostać w przyszłości wykluczone ze wstępu do obiektów spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. Spółka OZEANEUM Stralsund GmbH zastrzega sobie prawo do złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Przyznanie zniżki dla biletów pojedynczych i grupowych np. dla studentów, uczniów, przedszkoli i szkół wymaga przedłożenia dokumentu uprawniającego do zniżki. 

Bilet roczny upoważnia do wstępu osoby wskazane na nim, od daty zakupu na okres ważności biletu, podczas podanych godzin otwarcia po okazaniu biletu uprawniającego do wstępu i pobytu w oceanarium. Biletu nie można przenieść na inną osobę. Nabycie biletu rocznego nie jest podstawą do żadnych roszczeń, co do codziennego otwarcia oceanarium w okresie ważności biletu. Bilet roczny nie uprawnia do wstępu na wydarzenia specjalne odbywające się poza podanymi godzinami otwarcia oceanarium. Wydanie biletu rocznego wymaga złożenia przez klienta prawidłowo i kompletnie wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. Osoby, które wbrew przepisom będą przekazywały swój bilet roczny lub inny bilet, którego nie wolno odstępować, osobom trzecim lub będą próbowały w inny sposób nadużyć możliwość wstępu, stracą możliwość wstępu na okres ważności biletu. Spółka OZEANEUM Stralsund GmbH skonfiskuje bilet roczny, który będzie wykorzystywany w sposób nieuprawiony oraz ma prawo wykluczyć takich posiadaczy biletów z możliwości wstępu do oceanarium w przyszłości i zastrzega sobie możliwość złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

4. Goście muzeum

Regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających.

Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać muzeum wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

5. Palenie papierosów, wzniecanie ognia, wnoszenie przedmiotów

Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, za wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych do tego. Kategorycznie zabrania się rozniecania ognia. Zabronione jest również posiadanie broni (pistoletów, noży, kajdan, kastetów itd.). Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mogą zostać niewpuszczone na teren muzeum lub całkowicie wydalone z terenu muzeum.

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia do obiektów spółki OZEANEUM Stralsund GmbH rowerów, hulajnóg, deskorolek, wrotek, jeździków, rowerków biegowych, sanek itd. Powyższe przedmioty muszą pozostać na zewnątrz.

Zabrania się wnoszenia przedmiotów, takich jak piłki, balony i in. Mając na uwadze interes bezpieczeństwa oraz ochronę naszych odwiedzających przed niestosownym zakłócaniem zwiedzania zastrzegamy sobie prawo do odmowy wniesienia również innych przedmiotów/artykułów, które mogłyby przeszkadzać innym odwiedzającym lub naszym zwierzętom i pracownikom.

6. Karmienie i głaskanie zwierząt

Hodowla zwierząt zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku i zdrowie zwierząt może zostać zagwarantowane wyłącznie, kiedy zwierzęta będą karmione stosownym pokarmem przez pracowników spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. Zabrania się bezwzględnie karmienia zwierząt, nawet, jeśli sprawiają one wrażenie bardzo ufnych. Spółka OZEANEUM Stralsund GmbH zastrzega sobie prawo do wydalenia z terenu oceanarium osób oraz niewpuszczania ich w przyszłości, które łamią zakaz karmienia zwierząt.

7. Zabieranie ze sobą zwierząt

Zabieranie ze sobą zwierząt do pomieszczeń wystawowych jest dozwolone wyłącznie za wcześniejszą zgodą pracownika spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. W takim przypadku współpracownik bierze pod uwagę zarówno zwierzę jak i daną sytuację. Niezależnie od sytuacji obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren oceanarium.

8. Korzystanie z obiektów spółki OZEANEUM Stralsund GmbH 

Odwiedzający zobowiązani są przestrzegać wskazówek dotyczących zasad korzystania, instrukcji obsługi oraz zaleceń pracowników spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. W przypadku niestosowania się odwiedzających do powyższych zaleceń pracownicy spółki OZEANEUM Stralsund GmbH mają prawo zakazać im korzystania z obiektów lub wydalić całkowicie z obiektu, bez możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu przez odwiedzających.

Wyłącza się odpowiedzialność spółki OZEANEUM Stralsund GmbH za wszelkie szkody powstałe na skutek naruszenia lub nieprzestrzegania wskazówek, instrukcji lub zaleceń, o ile szkody nie powstały na skutek umyślnego lub poważnego naruszenia obowiązków przez spółkę OZEANEUM Stralsund GmbH, jej prawnych przedstawicieli lub osoby działające w jej imieniu. Powyższe nie dotyczy szkód z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia (szkody osobowe).

9. Korzystanie z placu zabaw

W przypadku korzystania z urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń wiekowych i wskazówek dotyczących obsługi. Wyłącza się odpowiedzialność spółki OZEANEUM Stralsund GmbH za wszelkie szkody powstałe na skutek naruszenia zasad lub innego korzystania niezgodnie z przeznaczeniem, o ile szkody nie powstały na skutek umyślnego lub poważnego naruszenia obowiązków przez spółkę OZEANEUM Stralsund GmbH, jej prawnych przedstawicieli lub osoby działające w jej imieniu. Powyższe nie dotyczy szkód z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub utratą zdrowia (szkody osobowe).

10. Obowiązek nadzoru

Dzieci poniżej 12 roku życia mają prawo wstępu do obiektów wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych. Prosimy, aby rodzice lub osoby nadzorujące z dbałością wykonywali swój obowiązek nadzoru. Jeśli osoby dorosłe lub osoby nadzorujące nie sprostają swojemu obowiązkowi nadzoru, wówczas ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

11. Audioprzewodnik   

a) Spółka OZEANEUM Stralsund GmbH udostępnia odwiedzającym pod adresem URL AudioGuide.ozeaneum.de audioprzewodnik możliwy do wykorzystania na urządzeniach mobilnych, mających możliwość połączenia z internetem, takimi jak przykładowo smartfon lub tablet. W związku z powyższym wyłącza się odpowiedzialność spółki OZEANEUM Stralsund GmbH za dostępność treści i/lub szkody wszelkiego rodzaju, chyba, że chodzi o uszkodzenia ciała, utratę życia lub zdrowia lub poważne lub umyślne naruszenie obowiązków przez spółkę OZEANEUM Stralsund GmbH lub jej współpracowników. Zabrania się zapisywania software i plików jakiegokolwiek rodzaju na udostępnionym punkcie dostępu WLAN.

b) Spółka OZEANEUM Stralsund GmbH udostępnia do wypożyczenia w zamian za przekazanie kaucji i wniesienie opłaty w wysokości 1,00 € urządzenia multimedialne wraz ze słuchawkami i plikami w postaci audioprzewodnika. O tym, czy dany przedmiot nadaje się, jako kaucja decydują wyłącznie pracownicy spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. Nie powstaje żadne roszczenie prawne odnośnie wypożyczenia urządzeń. Wypożyczający zobowiązuje się obchodzić się z urządzeniem z najwyższą dbałością i ponosi odpowiedzialność wobec spółki OZEANEUM Stralsund GmbH za każde uszkodzenie lub pogorszenie stanu urządzenia stwierdzone przy zwrocie urządzenia. Spółka OZEANEUM Stralsund GmbH nie ponosi odpowiedzialności związanej z odszkodowaniem wynikającym z faktu przechowywania kaucji i z tytułu umowy wypożyczenia, chyba, że szkody spowodowane są rażącym niedbalstwem lub celowym działaniem pracowników spółki OZEANEUM Stralsund GmbH lub osób działających w jej imieniu lub też chodzi o uszkodzenia ciała, utratę życia lub zdrowia przez wypożyczającego.

c) Odtwarzanie audioprzewodnika przez odwiedzających zarówno na wypożyczonych urządzeniach multimedialnych jak i na urządzeniach własnych jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem korzystania ze słuchawek. 

12. Reklama i oferowanie towarów i usług

Reklama w obiektach spółki OZEANEUM Stralsund GmbH – dotyczy to również powierzchni przed wejściem – oraz oferowanie towarów i usług jest dozwolone wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą Zarządu. Dotyczy to również przeprowadzania ankiet, organizacji wydarzeń politycznych itd.

13. Fotografowanie i filmowanie

Nagrywanie dźwięku, nagrania filmowe, fotografowanie, nagrania video jakiegokolwiek rodzaju są możliwe wyłącznie po wykupieniu pozwolenia do celów prywatnych (pamiątkowych). Pozwolenie należy przedłożyć na każde wezwanie osób nadzorujących. Każdorazowe wykorzystanie do celów gospodarczych, komercyjnych i niekomercyjnych – również w przypadku prywatnych stron internetowych – wymaga wcześniejszego pisemnego pozwolenia ze strony Zarządu spółki OZEANEUM Stralsund GmbH. Zabrania się publikowania materiałów bez pozwolenia. W akwarium wolno fotografować wyłącznie bez używania lampy błyskowej.

Stralsund, 24.04.2015

Dr Harald Benke – Prezes Zarządu