Wszystkie pokazy karmienia

Pokazy karmienia: uj?cie rzeczne

We wtorki o godzinie 13:30 odbywaj? si? pokazy karmienia zwierz?t zamieszkujacych uj?cie rzeczne. Przez akwarium uj?cia rzecznego przep?ywaj? wielkie jesiotry. Pomi?dzy nimi odpoczywa niezwyk?y jesiotr rosyjski, który ju? od ponad 40 lat jest go?ciem Niemieckiego Muzeum Morskiego.

Pokazy karmienia: Akwarium basenu portowego

W czwartki i soboty o godzinie 13:00 odbywaj? si? pokazy karmienia zwierz?t w zatoce portowej. Podró? poprzez g??biny Ba?tyku rozpoczyna si? niezwyk?ym wra?eniem, jakie wywo?uje biotop stralsundzkiego basenu portowego. Schodz?c schodami w dó? rozpo?ciera si? przed zwiedzaj?cym krajobraz ?wiata podwodnego z licznymi w?gorzami i wzdr?gami krasnopiórkami.

Pokazy karmienia: tunel helgolandzki

W ?rody o godzinie 13:00 odbywaj? si? pokazy karmienia w tunelu helgolandzkim. W tym akwarium mo?na do?wiadczy? such? stop? podwodny ?wiat Wyspy Helgoland. Pomi?dzy charakterystycznymi czerwonymi ska?ami t?ocz? si? nad g?owami zwiedzaj?cych rdzawce, dorsze i rekinkowate.

Pokazy karmienia: szkockie wybrze?e fiordowe

W niedziele o godzinie 13:30 odbywaj? si? pokazy karmienia zwierz?t zamieszkuj?cych szkockie wybrze?e. Tamtejsze wody pozwalaj? do?wiadczy? naocznie ?ycia europejskich langust i okaza?ych piotroszy -  gwiazd akwarium.

Pokazy karmienia: strefa p?ywów

W czwartki i niedziele o godzinie 11:00 odbywaj? si? pokazy karmienia zwierz?t w akwarium strefy p?ywów

Pokazy karmienia: G??biny morskie

We wtorki o godzinie 11:00 odbywaj? si? pokazy karmienia w basenie g??bin morskich.

Do nich zaliczane s? zaj?ce i wilki morskie. Tutaj zaobserwuj? Pa?stwo równie? tzw. „martw? r?k?“ - koralowca, który wyst?puje na skalistym pod?o?u morz pó?nocnych

Pokazy karmienia: Pingwiny peruwia?skie

Codziennie o godz. 12:00

Do ulubionej publiczno?ci Oceanarium nale?y dziesi?? Pingwinów Humboldta ?yj?cych na tarasie widokowym obok wystawy Morze dla Dzieci. Mog? one by? podziwiane zarówno w ?wiecie podwodnym 120 000 litrowego basenu podczas nurkowania i p?ywania, jak równie?  na ska?ach podczas wypoczynku. Ulubionym posi?kiem Apollonii, Olli, Kalle i innych pingwinów s? szprotki. Dlaczego nale?? do gatunku zagro?onego wymarciem oraz dlaczego dobrze czuj? si? w Stralsundzie opowiedz? Pa?stwu  opiekunowie zwierz?t podczas pokazu karmienia.

Pokaz karmienia: Akwarium Otwarty Atlantyk

W poniedzia?ki, ?rody i pi?tki o godzinie 11:00 odbywaj? si? pokazy karmienia zwierz?t w akwariach Otwartego Atlantyku. Sercem ekspozycji jest najwi?kszy basen Oceanarium „Otwarty Atlantyk“.

Ten basen o 17-to metrowej przek?tnej i 9-cio metrowej g??boko?ci mog? Pa?stwo podziwia? z dwóch poziomów. Tutaj urz?duj? dwa ?agodne rekiny wspólnie z ?awicami makreli i ró?nymi gatunkami p?aszczek, jak równie? pani? rekinow? Niki.